bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Theoxenia hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Theoxenia hotel - Халкидики / Атон, Уранополис

Празници - Намаления и промоции

625лв
532лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
468лв
398лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
177лв
150лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
256лв
217лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
472лв
354лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
630лв
473лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
3642лв
3096лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2648лв
2251лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1103лв
827лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
826лв
620лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%

Местоположение на Theoxenia hotel, Халкидики

разстояние до центъра: 500м

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

443лв
376лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
639лв
543лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
836лв
711лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1112лв
945лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1126лв
844лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1746лв
1310лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
2258лв
1919лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1785лв
1518лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
836лв
711лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1112лв
945лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
968лв
823лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1244лв
1057лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1109лв
943лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1424лв
1210лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
3205лв
2634лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-18%
2317лв
1905лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-18%
1112лв
945лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
836лв
711лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
597лв
508лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
794лв
675лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1296лв
1102лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1021лв
868лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
963лв
819лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1239лв
1053лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
895лв
761лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
620лв
527лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
5156лв
3867лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
4122лв
3092лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
590лв
443лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
788лв
591лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
443лв
354лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
639лв
511лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1407лв
1196лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1027лв
873лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2604лв
2213лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3599лв
3059лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1170лв
995лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
875лв
744лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1151лв
978лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
797лв
677лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
708лв
602лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1023лв
869лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
384лв
326лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
266лв
226лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1930лв
1641лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2481лв
2109лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1379лв
1172лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1772лв
1506лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
729лв
620лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
926лв
787лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1279лв
1087лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
885лв
752лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
767лв
652лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
531лв
451лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
177лв
142лв
4-6 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
256лв
205лв
4-6 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2541лв
2160лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1912лв
1625лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
5141лв
4370лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3720лв
3162лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1112лв
945лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
836лв
711лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
817лв
613лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
580лв
435лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
836лв
711лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1112лв
945лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
782лв
664лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
585лв
497лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1103лв
827лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
826лв
620лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
354лв
301лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
511лв
435лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
895лв
716лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
620лв
496лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1849лв
1572лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1377лв
1171лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
3322лв
2823лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2500лв
2125лв
24.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
4403лв
3743лв
25.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
3347лв
2845лв
25.06-02.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2396лв
2036лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3283лв
2791лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
478лв
406лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
635лв
540лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3599лв
3059лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2604лв
2213лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2916лв
2479лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3738лв
3178лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1937лв
1646лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2487лв
2114лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
4212лв
3159лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
3212лв
2409лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
3009лв
2257лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2294лв
1721лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
4018лв
3415лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3130лв
2661лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2481лв
2109лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1930лв
1641лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1296лв
1102лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1021лв
868лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
708лв
567лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
384лв
307лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
266лв
212лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1023лв
818лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
354лв
283лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
511лв
409лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
645лв
483лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
447лв
335лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
531лв
425лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
767лв
614лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
2244лв
1683лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1690лв
1268лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
2122лв
1804лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1506лв
1280лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2007лв
1706лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2830лв
2405лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
597лв
508лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
794лв
675лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1195лв
1016лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1588лв
1350лв
28.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
845лв
634лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
1122лв
842лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1021лв
868лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1296лв
1102лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1750лв
1488лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2222лв
1889лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1496лв
1272лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1890лв
1606лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2265лв
1698лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
2988лв
2241лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2709лв
2032лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
3475лв
2606лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
3002лв
2552лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2283лв
1940лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1168лв
993лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
932лв
792лв
7-13 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1111лв
945лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
875лв
744лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3799лв
3229лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2784лв
2366лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1923лв
1442лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1528лв
1146лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1151лв
921лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
797лв
637лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1279лв
1023лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
885лв
708лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
767лв
614лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1969лв
1477лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1331лв
998лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
531лв
425лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1943лв
1457лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
2836лв
2127лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1415лв
1167лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-18%
1004лв
828лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-18%
1757лв
1493лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2570лв
2185лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2476лв
2104лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1860лв
1581лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1417лв
1204лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1004лв
853лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1906лв
1620лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1434лв
1219лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2491лв
2118лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1875лв
1594лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
717лв
609лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1221лв
1038лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1875лв
1594лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
956лв
813лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2491лв
2118лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1430лв
1215лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1271лв
1080лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1147лв
975лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1615лв
1373лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1619лв
1376лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1673лв
1422лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2224лв
1890лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1075лв
914лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1785лв
1428лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1268лв
1014лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
857лв
643лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1095лв
821лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2725лв
2317лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2091лв
1778лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2863лв
2434лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2144лв
1823лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
5077лв
4316лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4021лв
3418лв
15-22 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1706лв
1450лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1293лв
1099лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1362лв
1158лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
5110лв
4344лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1087лв
924лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4083лв
3470лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4018лв
3415лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
778лв
662лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
621лв
528лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3130лв
2661лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2916лв
2479лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3769лв
3203лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1975лв
1481лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
2595лв
1946лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1630лв
1386лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2144лв
1823лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1852лв
1574лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1459лв
1240лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1638лв
1393лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2863лв
2434лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1296лв
1102лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1021лв
868лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1667лв
1417лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2144лв
1823лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1225лв
1041лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1313лв
1116лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1482лв
1259лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1167лв
992лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1268лв
1077лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
5151лв
4378лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
6692лв
5688лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
992лв
843лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2651лв
2254лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2035лв
1730лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2308лв
1731лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1833лв
1375лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
962лв
818лв
5-7 Сеп
3 възрастни, 1 дете

2 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
726лв
617лв
5-7 Сеп
3 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2669лв
2269лв
8-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2118лв
1801лв
8-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
788лв
591лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
590лв
443лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
620лв
527лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
895лв
761лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2021лв
1717лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1301лв
1106лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
885лв
752лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1279лв
1087лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
10109лв
7582лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
12719лв
9540лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
3351лв
2514лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2524лв
1893лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
3537лв
3006лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
3027лв
2547лв
18-24 Юни
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-16%
2509лв
2133лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2410лв
2028лв
18-24 Юни
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-16%
3456лв
2592лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
4732лв
3549лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
2634лв
2239лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2083лв
1771лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1757лв
1493лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2476лв
2104лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2345лв
1993лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
2187лв
1859лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2906лв
2471лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1711лв
1454лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1262лв
947лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1739лв
1304лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
2451лв
1838лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
3335лв
2835лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2200лв
1870лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2548лв
2166лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1676лв
1257лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1122лв
842лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
2834лв
2409лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
845лв
634лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1785лв
1339лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
1268лв
951лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2565лв
2180лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
358лв
305лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3283лв
2791лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2396лв
2036лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1768лв
1503лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1255лв
1066лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
477лв
405лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3592лв
3053лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2629лв
1972лв
2-9 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
3630лв
2723лв
2-9 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
717лв
609лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1878лв
1409лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
2593лв
1945лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
953лв
810лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2297лв
1723лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
1744лв
1308лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
817лв
613лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
580лв
435лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
2191лв
1862лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2901лв
2466лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2421лв
1816лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1801лв
1350лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
3309лв
2812лв
15-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4253лв
3615лв
15-21 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
3816лв
3243лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2928лв
2489лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1325лв
1126лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1049лв
892лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3817лв
3245лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
3030лв
2576лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1353лв
1150лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1078лв
916лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
973лв
827лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
776лв
660лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3140лв
2669лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
3993лв
3394лв
29.07-04.08
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
3769лв
3203лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2916лв
2479лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
621лв
528лв
12-16 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
778лв
662лв
12-16 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
4066лв
3456лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3305лв
2809лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3816лв
3243лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2928лв
2489лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
741лв
630лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2705лв
2164лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
583лв
496лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1981лв
1585лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
556лв
472лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
438лв
372лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1181лв
1004лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
906лв
770лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2877лв
2445лв
28.08-04.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3872лв
3291лв
28.08-04.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3351лв
2849лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2499лв
2124лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
826лв
620лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
469лв
399лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1103лв
827лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
351лв
298лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
980лв
833лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
705лв
599лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1443лв
1155лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
999лв
750лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
643лв
483лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
929лв
744лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
744лв
595лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1157лв
925лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
773лв
580лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
536лв
402лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
639лв
511лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
443лв
354лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1286лв
1029лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1075лв
806лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
719лв
539лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
713лв
570лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
988лв
790лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1311лв
983лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
995лв
746лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
741лв
599лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-19%
879лв
710лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-19%
1828лв
1463лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2539лв
2031лв
14-19 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2396лв
2036лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3283лв
2791лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
725лв
543лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
962лв
721лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2419лв
1814лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1207лв
906лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
3322лв
2803лв
18-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-16%
3313лв
2485лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1603лв
1202лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
2500лв
2109лв
18-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-16%
1195лв
1016лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2187лв
1859лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1430лв
1215лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2906лв
2471лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1075лв
914лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1588лв
1350лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
3737лв
3176лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2812лв
2390лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1603лв
1202лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1282лв
962лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
2396лв
2036лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
966лв
724лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1207лв
906лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
3283лв
2791лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1369лв
1164лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1768лв
1503лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1255лв
1066лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2499лв
1874лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
717лв
609лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1876лв
1595лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2232лв
1897лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
5277лв
4485лв
24.06-02.07
4 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3084лв
2622лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2541лв
2160лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3825лв
3252лв
24.06-02.07
4 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1775лв
1331лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1912лв
1625лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
604лв
453лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1113лв
891лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
802лв
601лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2491лв
2118лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1875лв
1594лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
836лв
669лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2570лв
2185лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1860лв
1581лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1506лв
1280лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1434лв
1219лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1906лв
1620лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2122лв
1804лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
717лв
609лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
3422лв
2909лв
29.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
4690лв
3987лв
29.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
5282лв
3962лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
4654лв
3490лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
794лв
675лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
597лв
508лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3377лв
2532лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
2345лв
1993лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1711лв
1454лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2476лв
2104лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3878лв
2909лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1757лв
1493лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3592лв
3053лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
15343лв
13041лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
965лв
820лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
827лв
703лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3802лв
3232лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
5223лв
4440лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2565лв
2180лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1757лв
1493лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2476лв
2104лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
11438лв
9722лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2122лв
1804лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1506лв
1280лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
794лв
675лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
956лв
765лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1272лв
1018лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1690лв
1268лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
2244лв
1683лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
597лв
508лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3703лв
3148лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2675лв
2274лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
597лв
508лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2074лв
1555лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2839лв
2130лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2122лв
1804лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1506лв
1280лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
794лв
675лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3585лв
3047лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
597лв
478лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3141лв
2670лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2877лв
2445лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4278лв
3636лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
795лв
636лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1268лв
951лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1785лв
1339лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1603лв
1202лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1207лв
906лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
2178лв
1851лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1561лв
1327лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
119лв
102лв
7-8 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1403лв
1192лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
159лв
135лв
7-8 Юли
на човек

1 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1088лв
925лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4046лв
3034лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
3045лв
2284лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1476лв
1255лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1990лв
1691лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2753лв
2065лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
3611лв
2708лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2243лв
1682лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1768лв
1326лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
589лв
442лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
3346лв
2844лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
748лв
561лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
4361лв
3707лв
14-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
729лв
620лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
926лв
787лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2481лв
2109лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1930лв
1641лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1031лв
773лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1308лв
981лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
729лв
620лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
875лв
744лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1111лв
945лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
926лв
787лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
2835лв
2410лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2757лв
2344лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2206лв
1875лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3544лв
3013лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1059лв
900лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
945лв
803лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1334лв
1134лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
748лв
636лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1068лв
908лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1344лв
1142лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
3101лв
2636лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
972лв
729лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
774лв
581лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1538лв
1307лв
23-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1223лв
1040лв
23-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3989лв
3391лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
3674лв
3123лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4599лв
3909лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2555лв
2172лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2041лв
1735лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1397лв
1188лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1752лв
1489лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1364лв
1091лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
1087лв
870лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3328лв
2828лв
1-6 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
2617лв
2224лв
1-6 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
5289лв
4496лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
4187лв
3559лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
776лв
660лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
973лв
827лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3435лв
2576лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
4436лв
3327лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
1097лв
878лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2236лв
1900лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2709лв
2032лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
4948лв
3711лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
3475лв
2606лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
3762лв
2821лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
2870лв
2439лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1374лв
1099лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2157лв
1618лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
2574лв
2059лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
3401лв
2721лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2710лв
2033лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1271лв
954лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
3936лв
2952лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
3043лв
2282лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1687лв
1265лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
742лв
593лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
583лв
467лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
4564лв
3880лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
6059лв
5150лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1308лв
1047лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
14760лв
12546лв
20.08-18.09
3 възрастни, 1 дете

29 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
11337лв
9637лв
20.08-18.09
3 възрастни, 1 дете

29 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1721лв
1463лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2194лв
1865лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1031лв
825лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2673лв
2272лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3393лв
2884лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4177лв
3551лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3182лв
2705лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3393лв
2884лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2673лв
2272лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3030лв
2575лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4024лв
3421лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1733лв
1387лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2354лв
1883лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
868лв
738лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
672лв
571лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1737лв
1476лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3633лв
3088лв
28.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
4912лв
4175лв
28.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1343лв
1142лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
819лв
696лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1094лв
930лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
5700лв
4845лв
4-11 Сеп
5 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
4323лв
3675лв
4-11 Сеп
5 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
737лв
626лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1045лв
888лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
819лв
696лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1222лв
1039лв
11-19 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1094лв
930лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
997лв
847лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
907лв
771лв
11-19 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
702лв
597лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
683лв
512лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
960лв
720лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-25%
654лв
491лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
931лв
698лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-25%
387лв
290лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
516лв
387лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
268лв
201лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
357лв
268лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
387лв
309лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
268лв
214лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1434лв
1218лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
929лв
790лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1443лв
1227лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2144лв
1822лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
128лв
109лв
1-2 Окт
на човек

1 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
443лв
376лв
1-6 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
89лв
75лв
1-2 Окт
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
639лв
543лв
1-6 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
926лв
741лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
651лв
520лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
778лв
662лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
621лв
528лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Theoxenia, Theoxenia halkidiki, Theoxenia athos, Theoxenia aton, Theoxenia ouranoupolis, Theoxenia greece, Theoxenia гърция, Theoxenia халкидики, Theoxenia атон, Theoxenia уранополис, Theoxenia 2023, Theoxenia цени, Theoxenia мнения, Theoxenia цени 2023, Theoxenia лято 2023, Theoxenia ранни записвания, Theoxenia last minute, Theoxenia hotel, Theoxenia hotel halkidiki, Theoxenia hotel athos, Theoxenia hotel aton, Theoxenia hotel ouranoupolis, Theoxenia hotel greece, Theoxenia hotel гърция, Theoxenia hotel халкидики, Theoxenia hotel атон, Theoxenia hotel уранополис, Theoxenia hotel 2023, Theoxenia hotel цени, Theoxenia hotel мнения, Theoxenia hotel цени 2023, Theoxenia hotel лято 2023, Theoxenia hotel ранни записвания, Theoxenia hotel last minute, теоксения, теоксения гърция, теоксения халкидики, теоксения атон, теоксения уранополис, теоксения цени, теоксения мнения, теоксения цени 2023, теоксения лято 2023, теоксения ранни записвания, теоксения хотел, теоксения хотел гърция, теоксения хотел халкидики, теоксения хотел атон, теоксения хотел уранополис, теоксения хотел цени, теоксения хотел мнения, теоксения хотел цени 2023, теоксения хотел лято 2023, теоксения хотел ранни записвания,

cache load