bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Theoxenia hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Theoxenia hotel - Халкидики / Атон, Уранополис

Промоции в Theoxenia hotel, Уранополис

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.06.2022 - 30.09.2022 , за резервации, направени преди 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

178лв
142лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
289лв
231лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
406лв
325лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
295лв
236лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%

Местоположение на Theoxenia hotel, Халкидики

разстояние до центъра: 500м

Късно записване - last minute предложение - 20% за настаняване в периода 01.06.2022 - 30.09.2022 , за резервации, направени преди 31.05.2022 , 50% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

296лв
237лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
481лв
385лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
964лв
771лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
705лв
564лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
964лв
771лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
705лв
564лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
767лв
613лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
508лв
406лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
604лв
483лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
826лв
661лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
688лв
551лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
504лв
403лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
577лв
462лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
356лв
284лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
435лв
348лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
657лв
526лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1119лв
895лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
479лв
383лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
368лв
295лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
674лв
539лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
415лв
332лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
237лв
213лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
385лв
346лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-10%
580лв
464лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
986лв
789лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
726лв
580лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
876лв
701лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
290лв
232лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
218лв
174лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1095лв
876лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
329лв
263лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
653лв
522лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
438лв
350лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1102лв
881лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1029лв
823лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
907лв
725лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1399лв
1119лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
806лв
645лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1239лв
991лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1598лв
1278лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1228лв
983лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1438лв
1150лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1105лв
884лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1278лв
1023лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
983лв
786лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
737лв
590лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
959лв
767лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
799лв
639лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
491лв
393лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
639лв
511лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
962лв
866лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
593лв
533лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
770лв
693лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
474лв
427лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
178лв
160лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
289лв
260лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
302лв
242лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
413лв
330лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
533лв
480лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
866лв
779лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
363лв
290лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
548лв
438лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
551лв
441лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
403лв
322лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2766лв
2213лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1931лв
1545лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1102лв
881лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
806лв
645лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1720лв
1376лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2396лв
1917лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1745лв
1396лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
2341лв
1873лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1788лв
1431лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1209лв
967лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2664лв
2131лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3630лв
2904лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
3267лв
2614лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2397лв
1918лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
876лв
701лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
580лв
464лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1450лв
1160лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1995лв
1596лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1219лв
975лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
871лв
697лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
4760лв
3808лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
3198лв
2558лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2540лв
2032лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
3609лв
2887лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2396лв
1917лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1720лв
1376лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1578лв
1262лв
23-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
656лв
524лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
2021лв
1617лв
23-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
840лв
672лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1292лв
1033лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
959лв
767лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2276лв
1821лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3058лв
2446лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
3026лв
2421лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
2191лв
1752лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
876лв
701лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
4644лв
3715лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
580лв
464лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
3276лв
2621лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1934лв
1547лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1161лв
929лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
657лв
526лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
435лв
348лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
964лв
771лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
705лв
564лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
1410лв
1128лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1928лв
1542лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1007лв
806лв
25-30 Юни
2 възрастни, 9 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1976лв
1580лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1377лв
1102лв
25-30 Юни
2 възрастни, 9 деца

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
1007лв
806лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1379лв
1103лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1377лв
1102лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1454лв
1163лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2131лв
1705лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
2827лв
2261лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1992лв
1593лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1862лв
1489лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
1418лв
1134лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1438лв
1150лв
12-21 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1105лв
884лв
12-21 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3193лв
2555лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
2358лв
1887лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2116лв
1693лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1536лв
1229лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1578лв
1262лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2021лв
1617лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
799лв
639лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1089лв
871лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1865лв
1492лв
8-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2541лв
2033лв
8-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1045лв
836лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
786лв
629лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1278лв
1023лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1858лв
1486лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2514лв
2011лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1798лв
1438лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
593лв
533лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1076лв
968лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1971лв
1577лв
1-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1209лв
967лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
726лв
580лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1306лв
1045лв
1-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
508лв
406лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
767лв
613лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2190лв
1752лв
3-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1451лв
1161лв
3-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
3079лв
2463лв
4-11 Юни
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2044лв
1635лв
4-11 Юни
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
767лв
613лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
508лв
406лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
5712лв
4569лв
15-25 Юни
4 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
3779лв
3023лв
15-25 Юни
4 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
2147лв
1717лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
4795лв
3836лв
18-26 Юни
4 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3249лв
2599лв
18-26 Юни
4 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1555лв
1244лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
504лв
403лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1692лв
1354лв
20-27 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
688лв
551лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
2468лв
1975лв
20-27 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1192лв
954лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
806лв
645лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
1410лв
1128лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1928лв
1542лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1102лв
881лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
806лв
645лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2106лв
1685лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1209лв
967лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
2882лв
2306лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1788лв
1431лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1209лв
967лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1788лв
1431лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
504лв
403лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
688лв
551лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
2173лв
1738лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
3108лв
2486лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
1102лв
881лв
5-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
806лв
645лв
5-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1119лв
895лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1474лв
1179лв
16-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1917лв
1534лв
16-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1160лв
928лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
901лв
721лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3374лв
2699лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
2637лв
2110лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1969лв
1575лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2539лв
2031лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2557лв
2046лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
3444лв
2756лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
645лв
516лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
830лв
664лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
2054лв
1643лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
737лв
590лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
959лв
767лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1474лв
1179лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1181лв
944лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
885лв
708лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Theoxenia, Theoxenia halkidiki, Theoxenia athos, Theoxenia aton, Theoxenia ouranoupolis, Theoxenia greece, Theoxenia гърция, Theoxenia халкидики, Theoxenia атон, Theoxenia уранополис, Theoxenia 2022, Theoxenia цени, Theoxenia мнения, Theoxenia цени 2022, Theoxenia лято 2022, Theoxenia ранни записвания, Theoxenia last minute, Theoxenia hotel, Theoxenia hotel halkidiki, Theoxenia hotel athos, Theoxenia hotel aton, Theoxenia hotel ouranoupolis, Theoxenia hotel greece, Theoxenia hotel гърция, Theoxenia hotel халкидики, Theoxenia hotel атон, Theoxenia hotel уранополис, Theoxenia hotel 2022, Theoxenia hotel цени, Theoxenia hotel мнения, Theoxenia hotel цени 2022, Theoxenia hotel лято 2022, Theoxenia hotel ранни записвания, Theoxenia hotel last minute, теоксения, теоксения гърция, теоксения халкидики, теоксения атон, теоксения уранополис, теоксения цени, теоксения мнения, теоксения цени 2022, теоксения лято 2022, теоксения ранни записвания, теоксения хотел, теоксения хотел гърция, теоксения хотел халкидики, теоксения хотел атон, теоксения хотел уранополис, теоксения хотел цени, теоксения хотел мнения, теоксения хотел цени 2022, теоксения хотел лято 2022, теоксения хотел ранни записвания,

cache load