bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Theoxenia hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Theoxenia hotel - Халкидики / Атон, Уранополис

Промоции в Theoxenia hotel, Уранополис

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 18.05.2023 - 03.10.2023 , за резервации, направени преди 28.02.2023 , 40% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

625лв
532лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
468лв
398лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
177лв
150лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
256лв
217лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
472лв
354лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
630лв
473лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
826лв
620лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1103лв
827лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%

Местоположение на Theoxenia hotel, Халкидики

разстояние до центъра: 500м

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 18.05.2023 - 03.10.2023 , за резервации, направени преди 28.02.2023 , 40% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

443лв
376лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
639лв
543лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
3989лв
3391лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
3101лв
2636лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
1746лв
1310лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1126лв
844лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1122лв
842лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
845лв
634лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
5156лв
3867лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
4122лв
3092лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
590лв
443лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
788лв
591лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1407лв
1196лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1027лв
873лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
3599лв
3059лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2604лв
2213лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1296лв
1102лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1021лв
868лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
627лв
470лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
785лв
589лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2541лв
2160лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1912лв
1625лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
817лв
613лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
580лв
435лв
28.06-02.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
1170лв
995лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
875лв
744лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
826лв
620лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1103лв
827лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
2604лв
2213лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3599лв
3059лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3212лв
2409лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
4212лв
3159лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
3009лв
2257лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2294лв
1721лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
3130лв
2661лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4018лв
3415лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
620лв
527лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
895лв
761лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
447лв
335лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
645лв
483лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
1690лв
1268лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2244лв
1683лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
1757лв
1493лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2476лв
2104лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1122лв
842лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
845лв
634лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1496лв
1272лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1890лв
1606лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2988лв
2241лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2265лв
1698лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
3475лв
2606лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
2709лв
2032лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
3002лв
2552лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2283лв
1940лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1021лв
868лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1296лв
1102лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1923лв
1442лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1528лв
1146лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1331лв
998лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
639лв
543лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1969лв
1477лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
895лв
761лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
443лв
376лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
620лв
527лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2836лв
2127лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1943лв
1457лв
10-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
2570лв
2185лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1860лв
1581лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1004лв
853лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2209лв
1657лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1112лв
945лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
836лв
711лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2932лв
2199лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1417лв
1204лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1603лв
1202лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
597лв
508лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1207лв
906лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
794лв
675лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1268лв
1014лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1785лв
1428лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
857лв
643лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1095лв
821лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2091лв
1778лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2725лв
2317лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2863лв
2434лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2144лв
1823лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1293лв
1099лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1706лв
1450лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
4018лв
3415лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
3130лв
2661лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3769лв
3203лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2916лв
2479лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2595лв
1946лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1975лв
1481лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
2308лв
1731лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
1833лв
1375лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
590лв
443лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
788лв
591лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
895лв
761лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
620лв
527лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1289лв
967лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
894лв
670лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
531лв
451лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
266лв
226лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
384лв
326лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1151лв
978лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
797лв
677лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
767лв
652лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
354лв
301лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
511лв
435лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
10109лв
7582лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
12719лв
9540лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
3351лв
2514лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2524лв
1893лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
2509лв
2133лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3456лв
2592лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
4732лв
3549лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
3537лв
3006лв
18-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1711лв
1454лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2345лв
1993лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1676лв
1257лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2007лв
1706лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
845лв
634лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1122лв
842лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1262лв
947лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1739лв
1304лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
2200лв
1870лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2830лв
2405лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2834лв
2409лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
2451лв
1838лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1268лв
951лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1785лв
1339лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
1221лв
1038лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2476лв
2104лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
836лв
711лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1112лв
945лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1757лв
1493лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3592лв
3053лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2565лв
2180лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1615лв
1373лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2629лв
1972лв
2-9 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
3630лв
2723лв
2-9 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
953лв
810лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1878лв
1409лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
2593лв
1945лв
3-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
717лв
609лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2297лв
1723лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1744лв
1308лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
580лв
435лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
817лв
613лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
2753лв
2340лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1255лв
941лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2033лв
1728лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
978лв
734лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1801лв
1350лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
2421лв
1816лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
2901лв
2466лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
2191лв
1862лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
973лв
827лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
776лв
660лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
3305лв
2809лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
4066лв
3456лв
14-20 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1459лв
1240лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1852лв
1574лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
875лв
744лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1111лв
945лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
2705лв
2164лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1981лв
1585лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
469лв
399лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
826лв
620лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
351лв
298лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1103лв
827лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
705лв
599лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
980лв
833лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
767лв
652лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
531лв
451лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1279лв
1087лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
999лв
750лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
1023лв
869лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
885лв
752лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
708лв
602лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
643лв
483лв
1-4 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
773лв
580лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
536лв
402лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1075лв
806лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
719лв
539лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
995лв
746лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1311лв
983лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
3283лв
2791лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2396лв
2036лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
725лв
543лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
962лв
721лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1603лв
1202лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
2419лв
1814лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1207лв
906лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
3313лв
2485лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2104лв
1578лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
2657лв
1993лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2906лв
2471лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2187лв
1859лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3737лв
3176лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2812лв
2390лв
22.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
966лв
724лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
1207лв
906лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1282лв
962лв
23-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1603лв
1202лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1775лв
1331лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
953лв
810лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2499лв
1874лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
717лв
609лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2932лв
2199лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
604лв
453лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
2491лв
2118лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2209лв
1657лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1113лв
891лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1875лв
1594лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
802лв
601лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
836лв
669лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
794лв
675лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
597лв
508лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
4654лв
3490лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
3377лв
2532лв
30.06-07.07
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
3878лв
2909лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
5282лв
3962лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
477лв
405лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
965лв
820лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
358лв
305лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
953лв
810лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
635лв
540лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2604лв
2213лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
956лв
813лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
717лв
609лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
478лв
406лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
15343лв
13041лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1075лв
914лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
827лв
703лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
3599лв
3059лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
3592лв
3053лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1430лв
1215лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
11438лв
9722лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2565лв
2180лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1271лв
1080лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
956лв
765лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1690лв
1268лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1272лв
1018лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2244лв
1683лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
2074лв
1555лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
3703лв
3148лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2839лв
2130лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
2675лв
2274лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1785лв
1339лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
597лв
478лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1268лв
951лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
795лв
636лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1207лв
906лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1603лв
1202лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
4046лв
3034лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
3045лв
2284лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
2753лв
2065лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
2243лв
1682лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1768лв
1326лв
10-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
3611лв
2708лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
748лв
561лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
589лв
442лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1308лв
981лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1031лв
773лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
4212лв
3159лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
3212лв
2409лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1111лв
945лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
926лв
787лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
875лв
744лв
17-23 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
729лв
620лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
748лв
636лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
945лв
803лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
972лв
729лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
774лв
581лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1087лв
870лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1364лв
1091лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
4436лв
3327лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
3435лв
2576лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1646лв
1234лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
2163лв
1622лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
2709лв
2032лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
3475лв
2606лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
1097лв
878лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
4948лв
3711лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
3762лв
2821лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1374лв
1099лв
7-14 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2157лв
1618лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
2710лв
2033лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
3401лв
2721лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2574лв
2059лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3936лв
2952лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
3043лв
2282лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1271лв
954лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1687лв
1265лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
583лв
467лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
742лв
593лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1721лв
1463лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2194лв
1865лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1308лв
1047лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
1031лв
825лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1313лв
1116лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1667лв
1417лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1167лв
992лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1482лв
1259лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
729лв
620лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
926лв
787лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3030лв
2575лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4024лв
3421лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
741лв
630лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1733лв
1387лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
583лв
496лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2354лв
1883лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1737лв
1476лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
556лв
472лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1343лв
1142лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
438лв
372лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
782лв
664лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
585лв
497лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
960лв
720лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
683лв
512лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
931лв
698лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
654лв
491лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
268лв
201лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
885лв
752лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
387лв
290лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1279лв
1087лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
357лв
268лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
516лв
387лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
797лв
677лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
387лв
309лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
268лв
214лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1151лв
978лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
708лв
602лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1023лв
869лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2144лв
1822лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1434лв
1218лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
354лв
301лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
511лв
435лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
266лв
226лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
384лв
326лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
639лв
543лв
1-6 Окт
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
128лв
109лв
1-2 Окт
на човек

1 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
443лв
376лв
1-6 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
89лв
75лв
1-2 Окт
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Theoxenia, Theoxenia halkidiki, Theoxenia athos, Theoxenia aton, Theoxenia ouranoupolis, Theoxenia greece, Theoxenia гърция, Theoxenia халкидики, Theoxenia атон, Theoxenia уранополис, Theoxenia 2023, Theoxenia цени, Theoxenia мнения, Theoxenia цени 2023, Theoxenia лято 2023, Theoxenia ранни записвания, Theoxenia last minute, Theoxenia hotel, Theoxenia hotel halkidiki, Theoxenia hotel athos, Theoxenia hotel aton, Theoxenia hotel ouranoupolis, Theoxenia hotel greece, Theoxenia hotel гърция, Theoxenia hotel халкидики, Theoxenia hotel атон, Theoxenia hotel уранополис, Theoxenia hotel 2023, Theoxenia hotel цени, Theoxenia hotel мнения, Theoxenia hotel цени 2023, Theoxenia hotel лято 2023, Theoxenia hotel ранни записвания, Theoxenia hotel last minute, теоксения, теоксения гърция, теоксения халкидики, теоксения атон, теоксения уранополис, теоксения цени, теоксения мнения, теоксения цени 2023, теоксения лято 2023, теоксения ранни записвания, теоксения хотел, теоксения хотел гърция, теоксения хотел халкидики, теоксения хотел атон, теоксения хотел уранополис, теоксения хотел цени, теоксения хотел мнения, теоксения хотел цени 2023, теоксения хотел лято 2023, теоксения хотел ранни записвания,