bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Theoxenia hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Theoxenia hotel - Халкидики / Атон, Уранополис

Празници - Намаления и промоции

1967лв
1672лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2022
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
689лв
585лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
947лв
805лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2802лв
2382лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2022
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2146лв
1824лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2922лв
2484лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
406лв
345лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
295лв
251лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
289лв
245лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
178лв
151лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%

Местоположение на Theoxenia hotel, Халкидики

разстояние до центъра: 500м

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

705лв
594лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-16%
964лв
812лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-16%
964лв
819лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
705лв
599лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
363лв
254лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-30%
548лв
383лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
3193лв
2714лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2358лв
2005лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
508лв
356лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-30%
767лв
537лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-30%
3861лв
3281лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2906лв
2470лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
271лв
230лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
197лв
167лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
806лв
685лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1102лв
936лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1105лв
940лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1438лв
1222лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
962лв
818лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
593лв
504лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1598лв
1358лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1228лв
1044лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
983лв
835лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1278лв
1087лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
737лв
626лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
959лв
815лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
479лв
407лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
368лв
313лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
770лв
654лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
474лв
403лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
403лв
342лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
551лв
468лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
657лв
460лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
986лв
690лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
876лв
613лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
290лв
203лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-30%
438лв
307лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-30%
653лв
457лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-30%
1095лв
767лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-30%
726лв
508лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
435лв
305лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
580лв
406лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-30%
218лв
152лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
329лв
230лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-30%
363лв
254лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-30%
548лв
383лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-30%
725лв
616лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1058лв
899лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1337лв
1136лв
27.06-02.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
967лв
822лв
27.06-02.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
590лв
501лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
774лв
658лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1209лв
967лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1788лв
1431лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1007лв
856лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1490лв
1267лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
551лв
468лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
403лв
342лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
329лв
263лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
218лв
174лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2766лв
2351лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1931лв
1641лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
705лв
564лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
964лв
771лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
2396лв
2036лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1720лв
1462лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
816лв
693лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1299лв
1104лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2030лв
1684лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-17%
1354лв
1123лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-17%
504лв
403лв
21-26 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
688лв
551лв
21-26 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
688лв
585лв
27.06-02.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
504лв
428лв
27.06-02.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1623лв
1380лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1254лв
1066лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2163лв
1839лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2939лв
2498лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
762лв
648лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1021лв
868лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
933лв
16-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
637лв
16-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
677лв
562лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-17%
936лв
776лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-17%
688лв
585лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
504лв
428лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
705лв
599лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
964лв
819лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1377лв
1170лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1007лв
856лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1102лв
881лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
806лв
645лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1921лв
1633лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1341лв
1140лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
2009лв
1608лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1430лв
1144лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1119лв
895лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2671лв
2137лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2003лв
1602лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2178лв
1851лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1598лв
1359лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
799лв
679лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1021лв
868лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3103лв
2482лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
2363лв
1891лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
385лв
308лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
274лв
219лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
705лв
564лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
964лв
771лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1209лв
967лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1652лв
1322лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
737лв
626лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
959лв
815лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
2363лв
2009лв
18-23 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3216лв
2734лв
18-23 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2021лв
1718лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2737лв
2327лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1160лв
986лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
901лв
766лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
5340лв
4272лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
4004лв
3203лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1549лв
1239лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2914лв
2331лв
14-21 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2103лв
1682лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2138лв
1710лв
14-21 Авг
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1745лв
1396лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2341лв
1873лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
541лв
460лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
726лв
617лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
946лв
804лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1526лв
1297лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
438лв
350лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
290лв
232лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1788лв
1490лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-17%
1108лв
886лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1209лв
1007лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-17%
1515лв
1212лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
826лв
661лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
604лв
483лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1788лв
1431лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1209лв
967лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
5108лв
4086лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
3676лв
2941лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
403лв
342лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
551лв
468лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1598лв
1358лв
10-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1228лв
1044лв
10-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1482лв
1260лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1094лв
930лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
4059лв
3247лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3036лв
2428лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
666лв
533лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
851лв
681лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
851лв
723лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
666лв
566лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2397лв
1918лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3267лв
2614лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1565лв
1252лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
1082лв
865лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1967лв
1573лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2802лв
2242лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1895лв
1611лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1377лв
1171лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1226лв
1042лв
2-5 Сеп
3 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1695лв
1441лв
2-5 Сеп
3 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
363лв
254лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
548лв
383лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-30%
580лв
464лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
876лв
701лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1450лв
1160лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
871лв
697лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1219лв
975лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1995лв
1596лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
4760лв
3808лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
580лв
464лв
15-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3198лв
2558лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
876лв
701лв
15-19 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
173лв
139лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1306лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1824лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
247лв
198лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1928лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
504лв
423лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-16%
688лв
578лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-16%
1410лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
138лв
117лв
27-28 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
101лв
86лв
27-28 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1410лв
1199лв
1-8 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1103лв
938лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
1580лв
1343лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1928лв
1638лв
1-8 Юли
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2766лв
2351лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1931лв
1641лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1410лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2086лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3609лв
2887лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2540лв
2032лв
4-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
771лв
656лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1030лв
876лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2149лв
1719лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1631лв
1305лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1096лв
932лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
838лв
712лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1825лв
1460лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1348лв
1078лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1720лв
1376лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2396лв
1917лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1720лв
1462лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2396лв
2036лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2074лв
1659лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1495лв
1196лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2767лв
2352лв
19-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
2052лв
1744лв
19-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
2858лв
2286лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2142лв
1714лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1578лв
1262лв
23-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
2021лв
1617лв
23-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1055лв
897лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1351лв
1148лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
656лв
524лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
840лв
672лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2202лв
1872лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2918лв
2480лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1332лв
1066лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1702лв
1361лв
25-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1292лв
1033лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
959лв
767лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1865лв
1585лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2541лв
2160лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
881лв
704лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1892лв
1514лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2472лв
1978лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1139лв
911лв
15-22 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1119лв
895лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
860лв
688лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
3688лв
2950лв
22-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
2836лв
2269лв
22-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2948лв
2506лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2166лв
1841лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3537лв
3007лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2600лв
2210лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2298лв
1838лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1622лв
1297лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2191лв
1752лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
3026лв
2421лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1280лв
1088лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1995лв
1696лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
218лв
152лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-30%
329лв
230лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-30%
580лв
464лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
876лв
701лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
508лв
356лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
3276лв
2621лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
767лв
537лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
4644лв
3715лв
03.06-10.07
на човек

37 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1161лв
929лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1934лв
1547лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
657лв
460лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-30%
435лв
305лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-30%
435лв
348лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1446лв
1053лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-27%
657лв
526лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
2281лв
1662лв
6-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-27%
508лв
392лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-23%
767лв
591лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-23%
219лв
175лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
580лв
464лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
967лв
774лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
145лв
116лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
329лв
263лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
218лв
174лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1208лв
16-20 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
764лв
16-20 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2653лв
2122лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1880лв
1504лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
2401лв
1921лв
18-25 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1625лв
1300лв
18-25 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2766лв
2311лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-16%
1490лв
1237лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-17%
1931лв
1613лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-16%
964лв
771лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1007лв
836лв
19-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-17%
705лв
564лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
551лв
461лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-16%
403лв
337лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-16%
1931лв
1545лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1185лв
1008лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2766лв
2213лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
827лв
703лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
302лв
242лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
395лв
316лв
23-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
413лв
330лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
276лв
221лв
23-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1976лв
1580лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
504лв
403лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
4212лв
3370лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1377лв
1102лв
25-30 Юни
2 възрастни, 9 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1007лв
806лв
25-30 Юни
2 възрастни, 9 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
688лв
551лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1652лв
1404лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1209лв
1027лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1379лв
1103лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
6082лв
4866лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
826лв
702лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
604лв
514лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3161лв
2529лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2206лв
1765лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
826лв
702лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2766лв
2351лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1931лв
1641лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
894лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
604лв
514лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
604лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
806лв
685лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1192лв
1013лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
604лв
514лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
894лв
760лв
1-4 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2766лв
2213лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1931лв
1545лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
2173лв
1738лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
2945лв
2356лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
604лв
514лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1465лв
1245лв
7-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1096лв
931лв
7-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
894лв
760лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1394лв
1185лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1061лв
902лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2787лв
2369лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2010лв
1709лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1184лв
1006лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1667лв
1417лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
2237лв
1901лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1720лв
1462лв
10-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1474лв
1179лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1418лв
1134лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1917лв
1534лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1862лв
1489лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1825лв
1460лв
12-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1105лв
884лв
12-21 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1438лв
1150лв
12-21 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1348лв
1078лв
12-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
3193лв
2555лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2358лв
1887лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
959лв
767лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
737лв
590лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
5169лв
4394лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
3857лв
3278лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1536лв
1229лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2116лв
1693лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2021лв
1617лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
6481лв
5508лв
23.07-31.08
на човек

39 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1578лв
1262лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
5039лв
4283лв
23.07-31.08
на човек

39 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2569лв
2184лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3404лв
2894лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2042лв
1633лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1598лв
1279лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1507лв
1206лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1119лв
895лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2178лв
1851лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1598лв
1359лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2432лв
1945лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
2541лв
2160лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1865лв
1585лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1835лв
1468лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
666лв
566лв
2-7 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3014лв
2411лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
851лв
723лв
2-7 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2238лв
1790лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1089лв
871лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
799лв
639лв
4-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
851лв
723лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
666лв
566лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1865лв
1492лв
8-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2541лв
2033лв
8-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1119лв
951лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
860лв
731лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2358лв
1887лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
3193лв
2555лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2591лв
2203лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1819лв
1546лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
737лв
626лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1014лв
862лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1106лв
940лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1476лв
1254лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
885лв
752лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1045лв
836лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
786лв
629лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1181лв
1003лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
565лв
480лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
750лв
638лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1961лв
1667лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1278лв
1023лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1858лв
1486лв
29.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
2763лв
2348лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1214лв
1032лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
826лв
702лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1858лв
1486лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2526лв
2021лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
677лв
541лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
492лв
394лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
674лв
573лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
415лв
353лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
192лв
154лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
119лв
95лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
593лв
504лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1076лв
914лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1971лв
1577лв
1-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1209лв
967лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1306лв
1045лв
1-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
726лв
580лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
767лв
537лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-30%
508лв
356лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-30%
2190лв
1752лв
3-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1451лв
1161лв
3-13 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
548лв
383лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-30%
438лв
307лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-30%
3079лв
2463лв
4-11 Юни
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
2044лв
1635лв
4-11 Юни
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
657лв
460лв
4-10 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-30%
435лв
305лв
4-10 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-30%
290лв
203лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
363лв
254лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
92лв
64лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-30%
218лв
174лв
5-8 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
329лв
263лв
5-8 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
73лв
51лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
508лв
406лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
767лв
613лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1450лв
1160лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
871лв
697лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
218лв
160лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-27%
329лв
241лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-27%
2933лв
2313лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-21%
1859лв
1466лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-21%
1955лв
1564лв
11-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2607лв
2085лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1652лв
1322лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1239лв
991лв
11-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
767лв
613лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
508лв
406лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1629лв
1303лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
363лв
290лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
548лв
438лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1033лв
826лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
508лв
406лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
767лв
613лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
438лв
350лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
290лв
232лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
823лв
658лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
564лв
451лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
3779лв
3023лв
15-25 Юни
4 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
5712лв
4569лв
15-25 Юни
4 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
637лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
822лв
678лв
16-25 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-18%
1155лв
951лв
16-25 Юни
на човек

9 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-18%
933лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
447лв
358лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
907лв
747лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-18%
649лв
534лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-18%
632лв
506лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1152лв
952лв
18-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-17%
1732лв
1430лв
18-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-17%
1555лв
1244лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
3249лв
2599лв
18-26 Юни
4 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4795лв
3836лв
18-26 Юни
4 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2328лв
1863лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1692лв
1354лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2368лв
1895лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1976лв
1640лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-17%
1379лв
1145лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-17%
688лв
571лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-17%
504лв
418лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-17%
1410лв
1128лв
20-27 Юни
2 възрастни, 13 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1392лв
1114лв
20-27 Юни
1 възрастни, 13 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1410лв
1128лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1928лв
1542лв
20-27 Юни
2 възрастни, 13 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1651лв
1321лв
20-27 Юни
1 възрастни, 13 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
696лв
557лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1377лв
1163лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-16%
826лв
660лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2468лв
1975лв
20-27 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1580лв
1324лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-16%
1692лв
1354лв
20-27 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1103лв
924лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-16%
1192лв
954лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1928лв
1542лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1007лв
851лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-16%
806лв
645лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1007лв
856лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1490лв
1267лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
826лв
702лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1490лв
1267лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1928лв
1542лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1007лв
856лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1410лв
1128лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
604лв
514лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
138лв
110лв
23-24 Юни
на човек

1 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
101лв
81лв
23-24 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3247лв
2760лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2507лв
2131лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
806лв
645лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1755лв
1492лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1410лв
1128лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1102лв
881лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1612лв
1289лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2431лв
2067лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2086лв
1669лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2385лв
1908лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1755лв
1404лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
688лв
551лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2273лв
1818лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
504лв
403лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1209лв
967лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
275лв
234лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2106лв
1685лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2882лв
2306лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1976лв
1679лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1788лв
1431лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
201лв
171лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1379лв
1172лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1103лв
938лв
27.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1580лв
1343лв
27.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2106лв
1685лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
3041лв
2433лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1805лв
1444лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2607лв
2085лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
894лв
715лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
604лв
483лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1737лв
1476лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1254лв
1066лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
688лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
504лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2407лв
2046лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3476лв
2954лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2371лв
2015лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1655лв
1407лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1377лв
1170лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
302лв
242лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
604лв
514лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
413лв
330лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1007лв
856лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1192лв
954лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1389лв
1181лв
3-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
826лв
702лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
806лв
645лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1003лв
852лв
3-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
504лв
403лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2173лв
1738лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2487лв
2114лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
688лв
551лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3108лв
2486лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
2787лв
2369лв
4-9 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1655лв
1407лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2371лв
2015лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1811лв
1539лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
3002лв
2402лв
4-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1454лв
1163лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
4196лв
3356лв
4-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1934лв
1644лв
4-9 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2131лв
1705лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
2399лв
2039лв
5-12 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1102лв
881лв
5-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
3176лв
2699лв
5-12 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
806лв
645лв
5-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
3290лв
2797лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2324лв
1975лв
7-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2396лв
1917лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1720лв
1376лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
614лв
522лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
799лв
679лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2820лв
2397лв
12-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
2144лв
1822лв
12-19 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
456лв
388лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
337лв
286лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1838лв
1470лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2506лв
2004лв
15-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1917лв
1534лв
16-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1474лв
1179лв
16-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3650лв
3102лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2695лв
2291лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1119лв
951лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
860лв
731лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2205лв
1874лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3007лв
2556лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2449лв
2081лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1825лв
1460лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3284лв
2791лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1348лв
1078лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1150лв
977лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2573лв
2187лв
20-24 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1891лв
1607лв
20-24 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
891лв
757лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1470лв
1249лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1168лв
934лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
946лв
757лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
2637лв
2110лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2520лв
2142лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1844лв
1567лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1969лв
1575лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
799лв
679лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
666лв
533лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1865лв
1492лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
851лв
681лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
4004лв
3203лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1021лв
868лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2382лв
1906лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
5340лв
4272лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
3332лв
2665лв
25-31 Юли
4 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
4491лв
3593лв
25-31 Юли
4 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1865лв
1585лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2541лв
2160лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1021лв
817лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
799лв
639лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2178лв
1742лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
4960лв
3968лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1598лв
1279лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
3851лв
3080лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1191лв
953лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1872лв
1497лв
2-13 Авг
на човек

11 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
932лв
746лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1361лв
1089лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1465лв
1172лв
2-13 Авг
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1066лв
852лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2664лв
2131лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3630лв
2904лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2541лв
2160лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1865лв
1585лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2002лв
1702лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2670лв
2269лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3155лв
2682лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4314лв
3667лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1021лв
868лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3267лв
2777лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
799лв
679лв
8-14 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2397лв
2038лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2557лв
2046лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3444лв
2756лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
891лв
713лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
830лв
664лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
645лв
516лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1150лв
920лв
14-21 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
979лв
833лв
15-21 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
758лв
644лв
15-21 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3254лв
2766лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2419лв
2056лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1204лв
1023лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1573лв
1337лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1474лв
1179лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2054лв
1643лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
799лв
639лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3216лв
2734лв
22-27 Авг
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
959лв
767лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
614лв
491лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
737лв
590лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2363лв
2009лв
22-27 Авг
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2166лв
1841лв
25-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2948лв
2506лв
25-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
160лв
128лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
123лв
98лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
639лв
511лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
885лв
708лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
861лв
689лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
344лв
292лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
996лв
797лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
738лв
590лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1271лв
1017лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
455лв
387лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
590лв
502лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
867лв
737лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1624лв
1380лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1181лв
1003лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
812лв
690лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
590лв
502лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
812лв
690лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
590лв
502лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
689лв
585лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
947лв
805лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1405лв
1194лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2001лв
1701лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
947лв
805лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
689лв
585лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
571лв
486лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
830лв
706лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1818лв
1545лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
886лв
753лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1142лв
971лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
498лв
423лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
415лв
370лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-11%
674лв
601лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-11%
894лв
760лв
24-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
604лв
514лв
24-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1204лв
1023лв
25-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1738лв
1477лв
25-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1410лв
1199лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2086лв
1773лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
826лв
702лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
604лв
514лв
30.06-06.07
на човек