bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Theoxenia hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Theoxenia hotel - Халкидики / Атон, Уранополис

Местоположение на Theoxenia hotel, Халкидики

разстояние до центъра: 500м

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1447лв
1230лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1127лв
958лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
578лв
492лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
818лв
696лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1364лв
1159лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
964лв
819лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
386лв
328лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
546лв
464лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1194лв
1015лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
954лв
811лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
771лв
655лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1091лв
927лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1228лв
1043лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
867лв
737лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
2733лв
2323лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2001лв
1701лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1445лв
1228лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1845лв
1568лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
390лв
331лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
510лв
433лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
597лв
507лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
477лв
405лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
289лв
246лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
409лв
348лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1020лв
867лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
780лв
663лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3594лв
3055лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
4606лв
3915лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1796лв
1527лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1378лв
1172лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2099лв
1784лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
2726лв
2317лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
2526лв
2147лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3538лв
3007лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
4096лв
3482лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3050лв
2593лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3976лв
3181лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
4899лв
3919лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1978лв
1681лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2578лв
2192лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
954лв
811лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1194лв
1015лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1675лв
1340лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
2198лв
1759лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1157лв
983лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1637лв
1391лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
3114лв
2647лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2274лв
1933лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
2369лв
1942лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-18%
1846лв
1514лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-18%
1725лв
1380лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2457лв
1965лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
3593лв
3054лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2757лв
2343лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
975лв
828лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1335лв
1135лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
345лв
283лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-18%
449лв
368лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
2817лв
2394лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3777лв
3211лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
3413лв
2731лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
4425лв
3540лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2011лв
1709лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2638лв
2242лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1020лв
867лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
2840лв
2272лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
780лв
663лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3563лв
2851лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
975лв
828лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1335лв
1135лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1393лв
1184лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1864лв
1491лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2264лв
1811лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
3692лв
3138лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4737лв
4027лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1294лв
1035лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
994лв
795лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1306лв
1110лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1026лв
872лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
1980лв
1683лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1457лв
1239лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
587лв
481лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-18%
787лв
645лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-18%
1429лв
1101лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-23%
2246лв
1909лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1723лв
1464лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1952лв
1503лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-23%
1113лв
946лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1393лв
1184лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
3138лв
2667лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
2510лв
2134лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1990лв
1692лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1590лв
1351лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3032лв
2426лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
3764лв
3011лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
784лв
666лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1064лв
904лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
3399лв
2719лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2599лв
2079лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-20%
3972лв
3376лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2960лв
2516лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3114лв
2398лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-23%
2599лв
2209лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3559лв
3025лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2274лв
1751лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-23%
1020лв
816лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
910лв
773лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1190лв
1011лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
780лв
624лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2141лв
1820лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2769лв
2353лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3138лв
2510лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2510лв
2008лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2779лв
2363лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3502лв
2977лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3289лв
2796лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2584лв
2197лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3989лв
3391лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3316лв
2819лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1247лв
960лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-23%
1007лв
775лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-23%
1194лв
1015лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
954лв
811лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2034лв
1627лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1554лв
1243лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
818лв
654лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1178лв
942лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2429лв
2065лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1095лв
931лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
815лв
693лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1802лв
1532лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1190лв
1011лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
910лв
773лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3977лв
3181лв
22-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
4989лв
3991лв
22-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2599лв
2079лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
3559лв
2847лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
5539лв
4431лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3187лв
2454лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-23%
2351лв
1810лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-23%
4419лв
3535лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3218лв
2735лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2486лв
2113лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4606лв
3915лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
3594лв
3055лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2448лв
2081лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3180лв
2703лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2448лв
2008лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-18%
3180лв
2608лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-18%
2929лв
2489лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3661лв
3112лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1247лв
1060лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1007лв
856лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1888лв
1511лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1468лв
1175лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
4195лв
3566лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
5396лв
4586лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3345лв
2843лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2718лв
2310лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1455лв
1237лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1175лв
998лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1846лв
1569лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
2874лв
2443лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2369лв
2013лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2314лв
1967лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1811лв
1540лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
1391лв
1182лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
2099лв
1679лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2726лв
2181лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1811лв
1540лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1391лв
1182лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
795лв
636лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
995лв
796лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1294лв
1061лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-18%
994лв
815лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-18%
650лв
520лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1190лв
1011лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
1020лв
785лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-23%
850лв
680лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
780лв
600лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-23%
910лв
773лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2058лв
1749лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
724лв
579лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1713лв
1456лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
524лв
419лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2790лв
2371лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2341лв
1990лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1034лв
848лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-18%
4658лв
3959лв
17-24 Юни
4 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
6122лв
5204лв
17-24 Юни
4 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
734лв
602лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-18%
1020лв
867лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
780лв
663лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
910лв
728лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1190лв
952лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
3123лв
2499лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2287лв
1830лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2343лв
1921лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-18%
1715лв
1407лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
1429лв
1215лв
23.06-04.07
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2374лв
2018лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1894лв
1610лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1870лв
1589лв
23.06-04.07
на човек

11 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
850лв
722лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
650лв
552лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
650лв
520лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
850лв
680лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1559лв
1325лв
28.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
2040лв
1734лв
28.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2960лв
2368лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3972лв
3178лв
28.06-05.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2733лв
2241лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-18%
2001лв
1641лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-18%
2733лв
2323лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2669лв
2136лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
6444лв
5156лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2001лв
1701лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
5164лв
4131лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1949лв
1559лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1429лв
1172лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-18%
1617лв
1326лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-18%
1952лв
1601лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-18%
1723лв
1464лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2246лв
1909лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1257лв
1030лв
30.06-09.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-18%
2861лв
2432лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
286лв
243лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
390лв
332лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
4678лв
3602лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-23%
3528лв
2717лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-23%
2129лв
1810лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1666лв
1416лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
6764лв
5750лв
2-12 Юли
2 възрастни, 4 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2954лв
2275лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-23%
1246лв
1059лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2394лв
1843лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-23%
8701лв
7395лв
2-12 Юли
2 възрастни, 4 деца

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2900лв
2378лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
3767лв
3089лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-18%
2929лв
2402лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-18%
3347лв
2845лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4184лв
3556лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3661лв
3002лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-18%
3847лв
2963лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-23%
4998лв
3848лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-23%
954лв
763лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1194лв
955лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1294лв
1100лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
994лв
845лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2448лв
1959лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
3180лв
2544лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1402лв
1080лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-23%
1822лв
1403лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-23%
4235лв
3388лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1826лв
1461лв
19-28 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1411лв
1199лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1131лв
961лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1466лв
1173лв
19-28 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
5392лв
4313лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2848лв
2421лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
5437лв
4621лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2632лв
2027лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-23%
2876лв
2301лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
4391лв
3733лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3712лв
2970лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
2054лв
1582лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-23%
3689лв
3135лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1788лв
1520лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2310лв
1964лв
21-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
3833лв
3258лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2176лв
1850лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2695лв
2290лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3418лв
2905лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1027лв
821лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2804лв
2383лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1327лв
1061лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1853лв
1482лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
3102лв
2636лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1493лв
1194лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
16110лв
12404лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-23%
19311лв
14869лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-23%
2369лв
1824лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-23%
831лв
640лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-23%
671лв
517лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-23%
1846лв
1421лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-23%
1455лв
1237лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1175лв
998лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1870лв
1496лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1510лв
1208лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1007лв
856лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1247лв
1060лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1455лв
1237лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1175лв
998лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
700лв
539лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
556лв
428лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-23%
3520лв
2816лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
3293лв
2799лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4356лв
3485лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
4160лв
3536лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1393лв
1142лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-18%
1113лв
913лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-18%
954лв
811лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2272лв
1931лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1749лв
1487лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
1194лв
1015лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
636лв
490лв
20-24 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-23%
796лв
613лв
20-24 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-23%
1393лв
1114лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1113лв
890лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1355лв
1043лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-23%
1775лв
1367лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-23%
5928лв
5039лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
4488лв
3814лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1055лв
897лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1335лв
1135лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
3071лв
2518лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-18%
2511лв
2059лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-18%
1277лв
1085лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
997лв
847лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1299лв
1040лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1700лв
1360лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
4590лв
3902лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
4524лв
3619лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1335лв
1068лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
975лв
780лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
5774лв
4908лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
6114лв
4891лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1190лв
976лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-18%
910лв
746лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-18%
843лв
675лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
1264лв
1011лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1280лв
1088лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1803лв
1533лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
1234лв
987лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
914лв
731лв
15-23 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2135лв
1751лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-18%
936лв
768лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
1745лв
1483лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1222лв
1039лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1508лв
1237лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
1354лв
1111лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
1073лв
912лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
773лв
657лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
650лв
552лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
449лв
359лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
345лв
276лв
19-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
850лв
722лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2274лв
1933лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3114лв
2647лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3144лв
2515лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
2412лв
1930лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2379лв
2023лв
22-29 Юни
2 възрастни, 6 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3383лв
2706лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4540лв
3632лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2412лв
2050лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3144лв
2672лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
3977лв
3181лв
22-29 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4989лв
3991лв
22-29 Юни
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1819лв
1546лв
22-29 Юни
2 възрастни, 6 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1190лв
952лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
910лв
728лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1723лв
1327лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-23%
1190лв
1011лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1429лв
1215лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2246лв
1729лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-23%
1952лв
1659лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1715лв
1458лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2840лв
2329лв
24-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-18%
1299лв
1066лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-18%
1700лв
1394лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
910лв
773лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2343лв
1991лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3563лв
2922лв
24-29 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
1723лв
1464лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2246лв
1909лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2412лв
2050лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3144лв
2672лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1360лв
1088лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
3123лв
2499лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2287лв
1830лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
1040лв
832лв
28.06-06.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
3175лв
2699лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4116лв
3499лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1253лв
1065лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1780лв
1424лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1573лв
1337лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3563лв
2851лв
29.06-04.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1299лв
1040лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1559лв
1325лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1966лв
1671лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2040лв
1734лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1566лв
1331лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2840лв
2272лв
29.06-04.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
780лв
624лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1020лв
816лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
13970лв
11875лв
2-22 Юли
2 възрастни, 4 деца

20 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1277лв
1021лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
17843лв
15166лв
2-22 Юли
2 възрастни, 4 деца

20 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
997лв
797лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
3413лв
2628лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-23%
1055лв
844лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
1335лв
1068лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
4425лв
3407лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
1355лв
1152лв
5-12 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1775лв
1509лв
5-12 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1592лв
1305лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-18%
1194лв
1015лв
6-12 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
3623лв
3079лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
2726лв
2317лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2782лв
2365лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2099лв
1784лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
954лв
811лв
6-12 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1272лв
1043лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
3347лв
2745лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-18%
1592лв
1274лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1272лв
1018лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2510лв
2059лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-18%
2726лв
2317лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2099лв
1784лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3138лв
2573лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-18%
4184лв
3431лв
7-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
1749лв
1347лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-23%
2615лв
2092лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
2092лв
1674лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
2272лв
1749лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
2615лв
2092лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1113лв
946лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
6339лв
5388лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1393лв
1184лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
5218лв
4435лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2092лв
1674лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1592лв
1305лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-18%
795лв
636лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
995лв
796лв
10-15 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1272лв
1043лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-18%
6750лв
5535лв
11-20 Юли
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-18%
5367лв
4401лв
11-20 Юли
2 възрастни, 3 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-18%
3577лв
3041лв
11-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4658лв
3959лв
11-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2615лв
2223лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
6220лв
5101лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
2092лв
1778лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
7781лв
6380лв
12-25 Юли
3 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-18%
3661лв
3112лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3043лв
2434лв
13-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2929лв
2489лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3683лв
2947лв
13-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
1393лв
1184лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1113лв
946лв
13-20 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1987лв
1630лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
2588лв
2122лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-18%
1113лв
890лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
795лв
636лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
995лв
796лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
1393лв
1114лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
3169лв
2694лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2609лв
2218лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
972лв
777лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1212лв
969лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1586лв
1268лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
3264лв
2514лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-23%
1435лв
1148лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1855лв
1484лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
4914лв
4029лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-18%
1225лв
980лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
3973лв
3258лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-18%
4205лв
3238лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
1325лв
1020лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-23%
1157лв
983лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
4118лв
3171лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-23%
3565лв
2852лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2354лв
2001лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4285лв
3428лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2406лв
1925лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
4713лв
3629лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-23%
2545лв
1960лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-23%
5673лв
4368лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-23%
2136лв
1816лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1866лв
1586лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2837лв
2184лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-23%
2356лв
1814лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-23%
1866лв
1493лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1656лв
1408лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1437лв
1222лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1645лв
1267лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-23%
3251лв
2503лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-23%
3251лв
2763лв
22-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1446лв
1229лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3277лв
2524лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
1954лв
1661лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4118лв
3500лв
22-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2584лв
1990лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-23%
3316лв
2553лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-23%
2584лв
2119лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
3316лв
2719лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-18%
9655лв
8207лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
623лв
530лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
8055лв
6847лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
503лв
428лв
29.07-01.08
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2369лв
1895лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1846лв
1477лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2517лв
1938лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-23%
1342лв
1141лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3237лв
2493лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-23%
3903лв
3317лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1663лв
1413лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3624лв
3080лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3171лв
2695лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4460лв
3791лв
2-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3777лв
3210лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2937лв
2496лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2349лв
1997лв
3-10 Авг
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2910лв
2473лв
3-10 Авг
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
6759лв
5745лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
5638лв
4793лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
5638лв
4793лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
6759лв
5745лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1888лв
1605лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1468лв
1248лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
474лв
379лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
369лв
295лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
831лв
665лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
671лв
537лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
4606лв
3547лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-23%
3594лв
2768лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-23%
1391лв
1113лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1811лв
1449лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1789лв
1431лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2329лв
1863лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
6228лв
5294лв
20-27 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1393лв
1184лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
5044лв
4288лв
20-27 Авг
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
795лв
612лв
20-24 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-23%
1035лв
797лв
20-24 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-23%
1113лв
946лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2609лв
2087лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3169лв
2535лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
6339лв
4881лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-23%
5218лв
4018лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-23%
3180лв
2703лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3948лв
3356лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2929лв
2489лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3081лв
2619лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2448лв
2081лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
3661лв
3112лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1214лв
1032лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1749лв
1487лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1534лв
1304лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
795лв
612лв
25-29 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-23%
1035лв
797лв
25-29 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-23%
2272лв
1931лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
6204лв
5274лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
5084лв
4321лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
5807лв
4762лв
26.08-01.09
4 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-18%
4699лв
3853лв
26.08-01.09
4 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-18%
1035лв
849лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-18%
795лв
652лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-18%
2981лв
2295лв
30.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-23%
1559лв
1325лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
3993лв
3075лв
30.08-06.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-23%
1199лв
1019лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3957лв
3363лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
910лв
728лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
1190лв
952лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
3016лв
2564лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
5076лв
4060лв
1-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
3716лв
2973лв
1-14 Сеп
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
2040лв
1672лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-18%
1675лв
1424лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1559лв
1279лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-18%
1299лв
1040лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2198лв
1869лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1700лв
1360лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1137лв
910лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
510лв
433лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1557лв
1246лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
390лв
331лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
390лв
331лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
510лв
433лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
260лв
221лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
340лв
289лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
4748лв
4036лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
5869лв
4988лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
910лв
728лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3335лв
2668лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-20%
2468лв
1974лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
2779лв
2223лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1190лв
952лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
2056лв
1645лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2669лв
2055лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-23%
1949лв
1501лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-23%
1020лв
816лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
890лв
685лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-23%
650лв
500лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-23%
780лв
624лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1293лв
1099лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
972лв
827лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
850лв
680лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
650лв
520лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
323лв
274лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
443лв
376лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
193лв
164лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
675лв
573лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
955лв
812лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
273лв
232лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1500лв
1275лв
30.09-11.10
на човек

11 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1060лв
901лв
30.09-11.10
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2902лв
2466лв
18-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3747лв
3185лв
18-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3411лв
2900лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4315лв
3668лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
4438лв
3773лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
3535лв
3005лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1190лв
1011лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
910лв
773лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2695лв
2291лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2067лв
1757лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2001лв
1701лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2733лв
2323лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
2519лв
2141лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1891лв
1608лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2733лв
2323лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1891лв
1608лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
2001лв
1701лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2519лв
2141лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2777лв
2361лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3405лв
2894лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3144лв
2672лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
2412лв
2050лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3002лв
2552лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2270лв
1930лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1129лв
960лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2583лв
2195лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1286лв
1093лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1061лв
902лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
889лв
755лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
716лв
609лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
573лв
487лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1248лв
1061лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1341лв
1140лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
916лв
779лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1646лв
1399лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
733лв
623лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
968лв
823лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1955лв
1662лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2982лв
2535лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3622лв
3079лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3856лв
3278лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3016лв
2563лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
6858лв
5829лв
15-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
5878лв
4997лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
5566лв
4731лв
15-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
4771лв
4055лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2378лв
2022лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3006лв
2555лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2224лв
1890лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2802лв
2382лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
1349лв
1147лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1049лв
891лв
27.07-01.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3625лв
3081лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4348лв
3695лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
3237лв
2752лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2517лв
2140лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4203лв
3572лв
11-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3335лв
2835лв
11-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3335лв
2835лв
11-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4203лв
3572лв
11-17 Авг
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3217лв
2734лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
2616лв
2224лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2123лв
1805лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1723лв
1465лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1551лв
1318лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1911лв
1624лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1699лв
1444лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1379лв
1172лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1206лв
1025лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2902лв
2467лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1486лв
1263лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2275лв
1933лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
2068лв
1758лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2548лв
2166лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
862лв
732лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1062лв
902лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
849лв
722лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
689лв
586лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2200лв
1870лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3212лв
2730лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
721лв
613лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1001лв
851лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
715лв
608лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
515лв
438лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1656лв
1408лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1134лв
964лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Theoxenia, Theoxenia halkidiki, Theoxenia athos, Theoxenia aton, Theoxenia ouranoupolis, Theoxenia greece, Theoxenia гърция, Theoxenia халкидики, Theoxenia атон, Theoxenia уранополис, Theoxenia 2024, Theoxenia цени, Theoxenia мнения, Theoxenia цени 2024, Theoxenia лято 2024, Theoxenia ранни записвания, Theoxenia last minute, Theoxenia hotel, Theoxenia hotel halkidiki, Theoxenia hotel athos, Theoxenia hotel aton, Theoxenia hotel ouranoupolis, Theoxenia hotel greece, Theoxenia hotel гърция, Theoxenia hotel халкидики, Theoxenia hotel атон, Theoxenia hotel уранополис, Theoxenia hotel 2024, Theoxenia hotel цени, Theoxenia hotel мнения, Theoxenia hotel цени 2024, Theoxenia hotel лято 2024, Theoxenia hotel ранни записвания, Theoxenia hotel last minute, теоксения, теоксения гърция, теоксения халкидики, теоксения атон, теоксения уранополис, теоксения цени, теоксения мнения, теоксения цени 2024, теоксения лято 2024, теоксения ранни записвания, теоксения хотел, теоксения хотел гърция, теоксения хотел халкидики, теоксения хотел атон, теоксения хотел уранополис, теоксения хотел цени, теоксения хотел мнения, теоксения хотел цени 2024, теоксения хотел лято 2024, теоксения хотел ранни записвания,